INFORMATIE EN VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden degrotespeelgoedwinkel.nl

Open hier onze algemene voorwaarden.

Bel & Bestel

Bestellen bij De Grote Speelgoedwinkel kan ook telefonisch.

Bel 0515-331200 [ma. t/m za. 08:30-18:00 uur] en geef aan een van onze medewerkers de bestelnummers door van de producten die u wenst te ontvangen. De bestelnummers staan bij de producten op onze website.

Bel en Bestel van De Grote Speelgoedwinkel is makkelijk, snel en eenvoudig! Dus Bel & Bestel; ons telefoonteam zit voor u klaar om uw bestellingen aan te nemen!

Inpakken

Speelgoed wordt vaak cadeau gegeven. Dan geeft het extra leuk wanneer het netjes in cadeaupapier is verpakt. Tijdens uw bestelling kunt u er voor kiezen om uw aankopen door ons in te laten pakken.
Voor de inpakservice berekenen wij € 0,99 ongeacht het aantal cadeautjes.
In de tijd voor Sinterklaas en Kerst zijn er aangepaste cadeaupapier thema’s beschikbaar.

Verzenddozen

Veel van onze producten worden in kartonnen dozen bezorgd door onze leveranciers. Om het milieu te sparen gebruiken wij deze dozen voor het verzenden van onze bestellingen. Is het noodzakelijk dat uw bestelling in een doos verzonden wordt zonder speelgoed gerelateerde teksten, geeft u dit dan aan in stap 3 bij 'Opmerkingen voor De Grote Speelgoedwinkel'.

Geschillencommissie

Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan De Geschillencommissie, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). Een geschil wordt door De Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd. Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij De Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
Voor verdere informatie betreffende De Geschillencommissie verwijzen wij u naar artikel 17 van de algemene voorwaarden van De Grote Speelgoedwinkel.

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het door ons toegezonden modelformulier voor herroeping (PDF), maar bent hiertoe niet verplicht.

U heeft een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgaaf van redenen het product te retourneren, ingaande op de dag van ontvangst van het product. Het product kan alleen ongebruikt en, indien mogelijk, in originele verpakking geretourneerd worden. Voor het retourneren van de bestelling zijn de retourkosten voor uw rekening.

De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen.

Retour adres:
De Grote Speelgoedwinkel
't Noard 3
8731 BB Wommels

U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Privacy statement

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

 1. Bedrijfsgegevens
  Naam bedrijf: De Grote Speelgoedwinkel
  Website: https://www.degrotespeelgoedwinkel.nl
  Inschrijfnummer KvK: 61472247
 2. E-mailadres

  Bij het verzamelen van uw e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer u daarvoor geen toestemming heeft verleend.

 3. Postadres

  Wij gebruiken uw postadres alleen voor het verzenden van informatie die u hebt aangevraagd.

 4. Telefoonnummer

  Wij gebruiken uw telefoonnummer niet voor commerciële doeleinden.

 5. Overige persoonsgegevens

  Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien:

  1. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:
   1. de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
   2. de goede invulling van een publiekrechtelijke taak;
   3. de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of;
  2. u toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan.

  Wij bewaren uw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

 6. Bijzondere persoonsgegevens

  De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties

 7. Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens

  1. Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector;
  2. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie of gezondheidsinformatie, gebruiken wij een beveiligde server. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site (pop-up);
  3. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site;
 8. Veiligheid opslag van gegevens

  Veiligheidscriteria

  1. Op de pagina waar u persoonsgegevens verstrekt wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.
  2. Wachtwoorden worden altijd gehasht opgeslagen.
  3. Wij slaan zo min mogelijk gegevens van klanten op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan.
  4. Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau en laten onze site periodiek toetsen.
  5. Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiligingsgerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software.
  6. Minimaal 2 maal per jaar wordt onze site getoetst op applicatie kwetsbaarheden uit de zogenaamde OWASP top 10.
 9. Toegang tot uw gegevens

  Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als u toegang wenst tot deze informatie, of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren gelieve u contact met ons op te nemen op onderstaand adres.

 10. Contact

  Als u wenst te reageren op onze Privacy Policy, kun u contact opnemen:

  1. Op het volgende e-mailadres: klantenservice@degrotespeelgoedwinkel.nl
  2. Op het volgende telefoonnummer: 0515-331200
  3. Op het volgende adres: 't Noard 3, 8731 BB Wommels
Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal u hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.

Cookiewet

Er is sinds 1 juni 2012 een nieuwe wet, de telecomwet. Daardoor is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over 'cookies' en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. Ook de website van De Grote Speelgoedwinkel maakt gebruik van cookies.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestanden die uw voorkeuren tijdens het surfen onthouden en opslaan op uw eigen computer. Een cookie slaat niet uw naam, niet uw adres, niet uw leeftijd op en ook andere persoonlijke gegevens slaat een cookie niet op. Ze onthouden alleen voorkeuren en interesses op basis van surfgedrag.

Welke cookies gebruikt De Grote Speelgoedwinkel?
 1. Functionele cookies

  Noodzakelijke cookies: om naar behoren te kunnen surfen door de site, maken we gebruik van cookies. Dit betreffen bijvoorbeeld cookies die onthoudt wat u in het winkelwagentje of verlanglijstje hebt gelegd. Voor deze cookies hoeven we geen toestemming te vragen.

 2. Cookies voor websitestatistieken

  Wij maken bij De Grote Speelgoedwinkel gebruik van Google Analytics om te analyseren welke pagina's het best worden bezocht, via welke browser mensen surfen (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, etc), of u een groot scherm hebt, etc. Op basis daarvan kunnen we onze website verbeteren. Deze gegevens worden anoniem opgeslagen dus zijn niet te herleiden naar wie u bent. Ze worden alleen gebruikt om uw bezoek aan onze site te analyseren.

 3. Cookies van externe partijen

  Op verschillende plaatsen maken we gebruik van Youtube en Feedback Company. We vinden het praktisch en handig om video's en beoordelingen op onze site te plaatsen. Op hun beurt analyseren deze externe partijen het klikgedrag.

Hoe kan ik de cookies uitzetten?

Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.

Cookies uitzetten in uw browser:Alleen advertentiecookies uitzetten:

Als u geen third-party cookies wilt, dan kunt u zich daarvoor afmelden via de zogenoemde opt-out regeling op Your online choices.

Toekomst

Op dit moment is er nog veel onduidelijkheid over de precieze uitwerking van de wet. Mogelijke veranderingen kunnen in de toekomst zeker doorgevoerd worden als de wet dit voorschrijft.